Dịch vụ hỗ trợ đối tác nhượng quyền

Truy cập nhanh báo giá, mô tả, thông số và thông tin nhà cung cấp của các sản phẩm mà đối tác nhượng quyền có thể đặt từ VietEduAid với chi phí tiết kiệm. Các sản phẩm bao gồm: huy hiệu, áo thun, sách FT English, bong bóng, v.v…

Cung cấp kịp thời và hệ thống các tài liệu hỗ trợ giảng dạy, thông tin sự kiện, tài liệu Marketing, v.v… Đồng thời, các đối tác nhượng quyền có thể tìm đọc các bản tin FasTracKids cập nhật các thông tin quan trọng của hệ thống FasTracKids toàn cầu.